Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W piątkowy wieczór, wspólnie z przybyłą grupą  dorosłych i dzieci, odkrywaliśmy świat sów w Spalskim Parku Krajobrazowym. Na wstępie opowiedzieliśmy o sowach, które można spotkać w tej okolicy oraz założeniach organizowanego przez nas wydarzenia. Spotkaliśmy się w sąsiedztwie dawnej osady Ceteń przy malowniczych dawnych stawach rybnych.

   17 marca mija rocznica pierwszego Światowego Dnia Morza. Światowy Dzień Morza po raz pierwszy zainicjowano 17 marca 1978 roku, aby uczcić datę wejścia w życie konwencji z 1958 roku, na mocy której powołano Międzynarodową Organizację Morską (IMO). IMO – była pierwszym oficjalnym organem międzynarodowym skupiającym się na morzu. Od XIX wieku ludzie mieli świadomość konieczności wyodrębnienia podobnej struktury, powoływano więc do życia różnorodne traktaty, ale dopiero po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych można było sięgnąć po większych rozmiarów środki.

Zapraszamy na Noc Sów!
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – Oddział Terenowy Nadpiliczne Parki Krajobrazowe zapraszają na „Noc sów” w Nadpilicznych Parkach, podczas których pasjonaci przyrody będą mieli okazję by zgłębić swoją wiedzę o tych tajemniczych i fascynujących ptakach. Będziemy również opowiadać o innych ptakach, które można usłyszeć nocą lub wieczorem w naszej okolicy.

Co, gdzie i kiedy?

Uwaga! Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, oraz osoby pragnące pomóc znajdą ważne informacje na stronie internetowej https://www.lodzkie.pl/ukraina

Увага! Усі ті, хто тікає з України та ті, хто хоче допомогти, знайдуть важливу інформацію на сайті https://www.lodzkie.pl/ukraina

 W ostatnich dniach pracownicy Przedborskiego Parku Krajobrazowego rozwiesili w terenie około 20 nowych budek lęgowych dla ptaków. Budki o różnych rozmiarach otworów wlotowych, dopasowane są dla różnych gatunków ptaków.

Łaki Ciebłowickie to również obszar chroniony Natura 2000 PLH100035. Położone są w dolinie Pilicy między Tomaszowem a Spałą. To bardzo ciekawe miejsce pod wieloma względami, min. zaniku kultury rolniczej, dużych zmian środowiskowych, stosunków wodnych i geologicznych. Obecnie na tym obszarze liczącym sobie 477 ha nie spotkamy pasących się krów - a koszenie łąk, jest prowadzone w niewielkim stopniu. Przyczyną jest nieopłacalność hodowli i przesuszenie doliny spowodowane brakiem zalewów rzecznych.W tym miejscu wyrażnie widać oddziaływanie sztucznego zbiornika Zalewu Sulejowskiego, który poprzez piętrzenie wody, powoduje stały, niski poziom płynącej Pilicy.

Brak zalewów, przesusza dolinę i występujące siedliska zależne od wody: łąki, starorzecza, lasy łęgowe, które są miejscem życia, ptaków, motyli, płazów, dla których został utworzony w tym miejscu obszar chroniony. Mokra wiosna i wilgotne lato, zasila starorzecza wodami opadowymi i podsiąkowymi co pozwala na ich biologiczne funkcjonowanie.

6 marca 2022  w Spale odbył się X Bieg Tropem Wilczym, zorganizowany ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorami Biegu były Lasy Państwowe Nadleśnictwo Spała, gmina Inowłódz, COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Całośc imprezy koordynował Pan Andrzej Choromański z Domu  Leśników i Drzewiarzy w Spale.

Wraz z nadejściem sezonu lęgowego ptaków w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego w Oddziale Terenowym  Nadpilicznych Parków Krajobrazowych przygotowano budki lęgowe.

W ramach współpracy z Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe - Nadleśnictwem Smardzewice oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpiliśmy do prac związanych z  ochroną stanowiska bardzo rzadkiego na terenie województwa łódzkiego czarcikęsika Kluka oraz śródleśnego torfowiska i łąki, na którym on występuje.

Gatunek ten znajduje się pod ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej.  Jest on umieszczony w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego i ma status krytycznie zagrożonego wymarciem na terenie województwa. Dlatego podjęto starania, aby ochronić jego stanowisko znajdujące się na terenie rez. Jeleń. Ochrona tego gatunku polega w głównej mierze na niezarastaniu stanowiska przez drzewa i krzewy oraz przez trzcinę pospolitą.  Pierwsze prace zostały wykonane latem 2019 roku i polegały na wykoszeniu terenu objętego działaniami ochronnymi. Pierwsze wykoszenie było dość ciężkie ze względu na znaczne zagęszczenie trzciny, powtórne wykaszanie tego terenu było znacznie lżejsze i szybsze. Kolejne prace przeprowadzono późną jesienią  2019 roku kiedy wycięto krzewy oraz wykoszono całość torfowiska. W roku 2019 po przeprowadzonym tylko wykaszaniu stwierdziliśmy 6 pędów kwitnących czarcikęsika Kluka (w latach wcześniejszych było to maksymalnie 5 pędów a zdarzało się, że nie stwierdzano kwitnących już pędów).

     Światowy Dzień Dzikiej Przyrody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 grudnia 2014 roku , aby uczcić światowe bogactwo dzikiej fauny i flory. Celem wydarzenia jest podnoszenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń powodowanych m.in. przez nielegalny handel jej okazami, a także kluczowej roli Konwencji Waszyngtońskiej.