Rezerwaty przyrody

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Rezerwat Błogie – rezerwat leśny o pow. 68,22 ha. utworzony w 1976 r. Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest populacja jodły pospolitej, która występuje we wszystkich stwierdzonych tutaj zbiorowiskach leśnych i bardzo dobrze się odnawia. Obiekt ten posiada również wybitne walory krajobrazowe, które związane są z zachowanym tu prawie 200-letnim starodrzewiem dębowo-sosnowym – fragmentem puszczańskiego lasu.

Rezerwat Gaik – rezerwat leśny o pow. 35,85 ha utworzony w 1976 r. Rezerwat ochrania różnorodne postacie lasu liściastego z 200-letnimi drzewostanami dębowymi. Gaik jest typowym przykładem lasu puszczańskiego o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, występuje bogata i zróżnicowana flora oraz fauna.

Rezerwat Twarda – rezerwat leśny o pow. 22,79 ha utworzony w 1976 r. Rezerwat Ochrania fragmenty wielogatunkowych lasów liściastych i borów mieszanych dębowo-jodłowych z ciekawą florą. Rezerwat Twarda, podobnie jak Błogie, dokumentuje naturalne stanowisko jodły przy północnej granicy zasięgu występowania. Podobnie jak dwa poprzednie rezerwaty: Błogie i Gaik, rezerwat Twarda położony jest na krawędzi mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich.

Rezerwat Czarny Ług - niewielki rezerwat torfowiskowy o pow. 2,46 ha utworzony w 1996 r. Przedmiotem ochrony jest torfowisko wysokie typu atlantyckiego ze stanowiskiem bagnicy torfowej Scheuchzeria palustris.

Rezerwat Jaksonek – rezerwat leśno-florystyczny o pow. 79,67 ha utworzony w 1984 r. Ochroną rezerwatową objęto fragment zbocza Doliny Pilicy w pobliżu wsi Taraski, z naturalnym stanowiskiem występowania reliktu polodowcowego - zimoziołu północnego. Następnie Rezerwat został powiększony o fragment dobrze zachowanego płatu dąbrowy świetlistej – ostatniego takiego zbiorowiska w Lesie Jaksońskim. Prócz dąbrów występują tu także bory sosnowe świeże, bory mieszane i grądy. Na terenie objętym ochroną zachowały się ponad 130-letnie sosny, niektóre o oryginalnym pokroju, często z rozdwojonymi pniami.

Rezerwat Jawora - rezerwat florystyczny o pow. 87,99 ha utworzony w 1987 r. Obejmuje fragment lasu, w którym dominuje grąd. Występuje również w mniejszym udziale bór mieszany, fragment dąbrowy świetlistej, łęg oraz ols. Głównym przedmiotem ochrony jest bogata flora o dużym zróżnicowaniu . Do najcenniejszych gatunków występujących w rezerwacie należą m.in. zimoziół północny, buławnik wielokwiatowy, tajęża jednostronna, parzydło leśne, pełnik europejski, widłak wroniec.

Rezerwat Las Jabłoniowy - rezerwat leśny o powierzchni 19,03 ha utworzony w 1996 w celu ochrony naturalnych stanowisk dzikich drzew owocowych, głównie gruszy, jabłoni i głogu występujących w poszyciu boru mieszanego.

Rezerwat Lubiaszów - rezerwat leśny o pow. 202,49 ha. Pierwszy fragment o pow. 6 ha doceniono i objęto ochroną w 1945 r. z inicjatywy ówczesnego nadleśniczego tego terenu. W 1958 r. Rezerwat o powiększonej powierzchni został objęty ochroną prawną. Do obecnej wielkości powiększono go w 1981 r. W Rezerwacie ochroną objęto kilka zespołów lasów liściastych i mieszanych z licznym udziałem jodły pospolitej Abies alba . Rezerwat należy do najważniejszych i największych obiektów chronionych na terenie dawnej Puszczy Pilickiej. Zachowały się tu wielogatunkowe, stare drzewostany w tym, należące do najcenniejszych w Polsce Środkowej, naturalne stanowisko jodły pospolitej Abies alba, rosnącej tu przy północnej granicy występowania tego gatunku w Europie. Występujące w Rezerwacie skupisko 200-letnich dębów szypułkowych Quercus rubur oraz grupa 150-letnich modrzewi polskich Larix polonica stanowią relikty minionych epok. Najstarsze jodły, podobnie jak modrzewie, liczą około 150 lat, a ich rozmiary są pokaźne: do 37 m wysokości i ponad 3 m obwodu na wysokości 1,30 m. W bogatej, różnorodnej i dobrze zachowanej florze zielnej rezerwatu stwierdzono kilkanaście gatunków roślin chronionych, m.in. trzy gatunki widłaków Lycopodium, storczyki Orchidaceae, orlik pospolity Aquilegia vulgaris, lilię złotogłów Lilium martagon, trujący wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, bluszcz pospolity Hedera helix i barwinek pospolity Vinca minor. Rezerwat posiada wybitną wartość przyrodniczo-leśną, naukowo-dydaktyczną (Uniwersytet Łódzki od wielu lat ma w rezerwacie stałe powierzchnie badawcze) i krajobrazową. Rezerwat wchodzi w skład specjalnego obszaru ochrony siedlisk sieci natura 2000 o nazwie Lubiaszów w Puszczy Pilickiej.

Rezerwat Meszcze - rezerwat leśny o pow. 35,32 ha utworzony w 1959 roku. Ochroną rezerwatową objęto tutaj cenny i rzadki fragment lasu mieszanego z licznym udziałem dynamicznie rozwijającej się lipy drobnolistnej Tilia cordata.

Rezerwat Niebieskie Źródła - rezerwat wodno-krajobrazowy o pow. 28,77 ha, utworzony w 1961 r. Rezerwat położony jest w granicach administracyjnych miasta Tomaszowa Maz. i ma charakter parkowy. Jest to najlepiej znany i najczęściej odwiedzany rezerwat w Polsce Środkowej. Głównym przedmiotem ochrony jest zespół wywierzysk, pięknych i malowniczych źródeł krasowych, wraz z rozlewiskami utworzonymi przez kanały odpływowe. Wywierzyska znajdują się w południowo-zachodniej części rezerwatu. Źródła biją z wydajnością około 80 l/sek. w dnie, w dwóch nieckowatych akwenach, około 2,5 m i 4,5 m pod powierzchnią wody. Źródlana woda, pochodząca z pokładów położonych poniżej dna sąsiadującej z rezerwatem rzeki Pilicy, w zimie ma temperaturę 8,8-9,8 st.C i wyjątkową przeźroczystość - doskonale widoczne jest piaszczyste dno zbiorników z pulsującymi źródłami. Dodatkową atrakcją jest turkusowa barwa źródeł, która jest efektem świetlnym. Rezerwat charakteryzuje się bogatą florą i fauną. Jest ostoją wielu ptaków. Na wodach cały czas można obserwować kaczkę krzyżówkę Anas platyrhynchos, mniej liczną czernicę Aythya fuligula, a także łabędzia niemego Cygnus olor. Niebieskie Źródła stanowią proponowany Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej NATURA 2000.

Rezerwat Wielkopole – rezerwat leśny o pow. 42,08 ha utworzony w 1984 r. Celem ochrony w Rezerwacie jest cenny fragment naturalnego stanowiska jodły pospolitej Abies alba występujący u podnóża wzgórza Czartoria. Cennym obiektem przyrodniczym jest nie tylko sam rezerwat, ale także całe uroczysko Wielkopole. Na odcinku zaledwie 3 km (Czartoria – Wielkopole – Młynki) występuje bogata mozaika krajobrazów roślinnych, różnorodnych typów siedliskowych lasu z mnogością gatunków drzew, krzewów, ziół, mszaków, porostów, grzybów, a także zwierząt. Na objęcie ochroną rezerwatową zasługuje również odcinek strugi Młynki.
Planuje się powołanie 5 kolejnych rezerwatów: Prucheńsko, Kaleń, Bory nad Pilicą, Struga Młynki i Łęgi nad Pilicą oraz innych form ochrony przyrody.