Użytki ekologiczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, , płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.( art. 42. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 56 użytków ekologicznych. Są to kompleksy bagien i torfowisk śródleśnych. Istniejące użytki ekologiczne to w zdecydowanej większości wyłączone z produkcji leśnej mokradła, bagna i torfowiska śródleśne Lasów Państwowych. Są to tereny trudne do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, a z drugiej strony bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia.