Szlaki turystyczne

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.
 1. Szlak zielony "Przedborskiego Parku Krajobrazowego": Rączki – Przedbórz

Długość: 35 km. Rączki (PKS) - Rezerwat leśny „Bukowa Góra” – Rezerwat stepowy „ Murawy Dobromierskie” - Kowale – Góra Krzemycza – Kolonia Boża Wola – Józefów – Góra Fajna Ryba – Góry Suche – Majdan – Góry Mokre (PKS) – Rezerwat „Piskorzeniec” – Borowa – Wojciechów (PKS) - oddz. 90 zespół drzew pomnikowych – pomnik przyrody „Jedynak” – Stanowisko pełnika europejskiego – Miejskie Pola – Przedbórz (PKS)

Rączki – kościół p.w. Św. Trójcy z 1846-1865 r. oraz zabytkowy park z I połowy XIX w. z ruinami dworu i zabudowań gospodarczych.

Rezerwat „Bukowa Góra” – pow. 34 ha, utworzony w 1959 r. . Ostatni płat lasu naturalnego na podłożu węglanowym w całym Paśmie Przedborsko-Małogoskim. Drzewostan buduje buk z domieszką klonu jaworu, grabu, dębu bezszypułkowego i rzadko lipy szerokolistnej. Wiek drzew : 100-200 lat.

Rezerwat „Murawy Dobromierskie” – utworzony w 1989 r. na obszarze ok. 36 ha, gdzie na podłożu wapiennym wyrosły kserotermiczne zarośla róż, tarniny, derenia oraz wytworzyły się chronione murawy łącznie z roślinami zielnymi. Wiele punktów widokowych.

Góra Fajna Ryba – 347m n.p.m. , najwyższe wzniesienie w PPK, punkt widokowy.

Rezerwat „Piskorzeniec” – utworzony w 1990 r. na obszarze 409 ha, obejmujący staw i torfowiska z reliktową florą i fauną, między innymi: rosiczką , wierzbą borówkolistną, bagnem zwyczajnym, turzycami. Ostoja wielu gatunków ptaków wodnych, płazów, gadów oraz ssaków (łoś, jeleń, bóbr).

 1. Szlak żółty "Królewski łowów": Przedbórz - Krasocin

Długość: 39 km. Przedbórz (PKS) - Jabłonna - Brzostek - Góra "Czerwony Kamień" - Góra "Fajna Ryba" - Góra "Kozłowa" - "Dojo" Stara Wieś - Żeleźnica - Oleszno - Krasocin

Szlak został poprowadzony przez najwyższe wzniesienia Przedborskiego Parku Krajobrazowego, czyli przez oś geomorfologiczną parku jaką jest Pasmo Przedborsko - Małogoskie. Terytorialnie jest łacznikiem pomiędzy województwami: łódzkim i świętokrzyskim. Cechą szczególną Pasma Przedborsko - Małogoskiego są wybitne walory widokowe. Wynika to z lokalizacji Pasma, należącego do Gór Świętokrzyskich, przed dużym obniżeniem Niecki Włoszczowskiej. Panoramy obserwowane ze wzniesień mają głębokość do 70 km. Przewiduje się połączenie tego szlaku ze szlakami Gór Świętokrzyskich. Nazwa szlaku nawiązuje do historycznie udokumentowanych polowań Królów Polski (Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło) w tym rejonie, podczas ich pobytu na zamku w Przedborzu. Szlak atrakcyjny również ze względu na obecność walorów przodniczych przyrodniczych.

 • Przedbórz - miasto położone nad rzeką Pilicą, siedziba władz miasta i gminy, prawa miejskie od roku 1405, zabytkowa wieża kościła parafialnego z XIV w., Muzeum Ludowe Ziemi Przedborskiej,
 • Brzostek – Gaj - Policzko (gm. Przedbórz) – malowniczo położone wsie na grzbiecie Pasma Przedborsko – Małogoskiego. Najbliższe bezimienne wzniesienie o wysokości 267,7 m n.p.m. oferuje turyście widok na panoramę miasta Przedborza na tle pobliskich Wzniesień Radomszczańskich tj. Góry Chełmo (323 m n.p.m.), Majowej Góry (232 m n.p.m.), Bąkowej Góry (282 m n.p.m.) i Diablej Góry (285 m n.p.m.),
 • Wzniesienie Fajna Ryba (347 m n.p.m.) – najwyższe wzniesienie w Paśmie i na terenie województwa łódzkiego, mające charakter stromego stoku od wschodniej strony. Wzniesienie zbudowane z piaskowca, porośnięte lasem sosnowym z domieszką buka, jodły, modrzewia, dębu i brzozy. Punkt widokowy na północną część Niecki Zabrockiej oraz wzniesienia Wzgórz Opoczyńskich i Łopuszańskich. U podnóża góry położona jest wieś Góry Suche a nieco dalej wieś Góry Mokre. Na tle wzniesień Łopuszańskich widać zabudowania i wieżę kościoła w Pilczycy,
 • Wzniesienie Góra Kozłowa (336 m n.p.m.) – wzniesienie porośnięte lasem sosnowym, a w północno – wschodniej części przechodzącym w las liściasty. Duża część wzniesienia, ze względu na swoje walory przyrodnicze, jest objęta proponowanym rezerwatem „Grądy Góry Kozłowej”. Punkt widokowy na południową część Pasma Przedborsko – Małogoskiego oraz na antyklinę tego Pasma w kierunku zachodnim. Od strony wschodniej widoczne zabudowania wsi Mojżeszów,
 • Stara Wieś (gm. Przedbórz) – malownicza wieś o ustronnym położeniu w centrum Przedborskiego Parku Krajobrazowego. W tym miejscu wzniesienia Pasma są bezleśne i zbudowane z wapieni, wschodnie stoki porośnięte są nielicznymi kępami krzewów. Rozległe panoramy Niecki Zabrodzkiej z rezerwatem Czarna Rózga. Między zabudowaniami wsi odnajdziemy pomnikową sosnę oraz dwa egzemplarze pomnikowych cisów,
 • Wieś Żeleźnica (gm. Przedbórz) – we wsi kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, murowany z 1869-70 r., organistówka drewniana z ok. 1900 r. W sąsiedztwie cmentarza rzymsko-katolickiego jest chałupa wybudowana z drewna opałowego ciętego na „cegły”, ewenement budownictwa nigdzie nie spotykany. Obelisk Kazimierza Wielkiego, upamiętniający fakt złamania nogi przez władcę na polowaniu w tutejszych lasach, w wyniku którego nastąpił zgon ostatniego króla z dynastii Piastów. Pomnik został wystawiony przez Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych. Most na rzece Czarnej Włoszczowskiej. Nieopodal w górę rzeki łączą się odnogi Czarnej tworząc Czarną Włoszczowską, prawobrzeżny dopływ Pilicy,
 • Oleszno - ( gm. Krasocin ) - Kościół parafialny p.w. NPM murowany z 1643 – 85 r., wczesnobarokowy z wystrojem wczesnobarokowym; znajdują się tu relikty dworu z XVI w. oraz park z dworem murowanym i układem wodnym z XVIII/XIX w. , opasany fosą, ze śladami założenia regularnego, zabudowania folwarczne murowane z XIX w. Wzniesienia Pasma mają charakter bezleśnych wapiennych utworów jurajskich, których zbocza poprzecinane są głębokimi, suchymi dolinami. Niemal całkowicie obszar wykorzystywany rolniczo. W okolicy Oleszna występuje zbiorowisko muraw kserotermicznych, porastających nawapienne wzniesienia. Malownicza mozaika pól poprzecinanych zakrzywieniami i niewielkimi kępami zadrzewień w pobliżu osad ludzkich. Punkty widokowe ze wzniesień na Nieckę Zagrodzką z rezerwatem Oleszno oraz w kierunku południowo - zachodnim na Nieckę Włoszczowską,
 • Kamieniołom w Rogalowie – usytuowany w środkowej części Pasma, w wysokich ścianach wyrobiska nieczynnego obecnie kamieniołomu widoczne są utwory należące do górnej jury. Ze względu na swą budowę, wyrobisko w Rogalinie może być ważnym elementem planowanej ścieżki geologicznej. Ze wzniesienia w pobliżu wyrobiska widoczna panorama kontynuacji wzniesień Pasma Przedborsko – Małogoskiego w kierunku Małogoszczy.
 • Wiatrak w Krasocinie - wiatrak stoi na niewielkim wzniesieniu, 12 km od Włoszczowej przy głównej drodze na Kielce. Wybudowany został pod koniec XIX w. Jest to obiekt murowany, przykryty drewnianym gontowym dachem, wzorowany na wiatrakach holenderskich. Budynek ocalał po II wojnie światowej i po jego odbudowie, otworzono w nim „Muzeum Chleba”. Niestety od paru lat wiatrak niszczeje.
 1. Szlak czarny"Łącznikowy": Mrowina –Bukowa Góra – Biały Brzeg.

Długość :11 km. Szlak będący fragmentem odejścia od szlaku niebieskiego, z którym łączy się na końcu i na początku. Szlak zaczyna się od stanicy ZHP w Mrowinie (stanica już nie funkcjonuje), biegnie przez Dobromierz, rezerwat „Murawy Dobromierskie”, rezerwat „Bukowa Góra”, doliną Strugi do stanicy ZHP Biały Brzeg.

 1. Szlak niebieski "Szlak Rzeki Pilicy": prowadzi od Piotrkowa Trybunalskiego (PTTK) do Krzętowa.

Długość 121 km. W części obejmującej teren PPK szlak biegnie przez Przedbórz (centrum miasta, następnie ulicą Krakowską) w stronę wsi Chałupy. Dalej tzw. "Cyganką" (trakt na prawym brzegu Pilicy, którym poruszały się tabory cygańskie) dochodzi do stanicy harcerskiej Biały Brzeg (odejście szlaku czarnego) i prowadzi przez Mrowinę (nieistniejąca stanica harcerska, dojście szlaku czarnego) i Piaski do Krzętowa (PKS).

 1. Szlak czerwony "Partyzancki": Radomsko - Brudzewice

Długość 201 km. Szlak poświęcony miejscom walk oddziałów partyzanckich II Wojny Światowej w centralnej Polsce. Biegnie od Radomska do granicy byłego województwa piotrkowskiego w Brudzewicach, gdzie łączy się ze szlakiem czerwonym Ziemi Radomskiej. Szlak ten nie biegnie przez obszar Przedborskiego Parku Krajobrazowego, lecz wchodzi jedynie do Przedborza od strony Radomska i nie przekraczając rzeki Pilicy, prowadzi jej lewym brzegiem w kierunku Tomaszowa Maz. i dalej przez Inowłódz, Anielin, Poświętne do Brudzewic. Włączony do opisu szlaków PPK ze względu na jego dalszy przebieg przez parki krajobrazowy OT NPK oraz węzłowy charakter Przedborza jako łącznika tego szlaku ze szlakami PPK.