Aktualności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

P1070570Z okazji Dnia Krajobrazu w Zespole  Szkół nr 1 w Wieluniu odbyło się wspaniałe spotkanie, na którym swój wykład pt. „Krajobrazy Województwa Łódzkiego” zaprezentowała Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Pani Katarzyna Krakowska.  Uczniowie dowiedzieli się, że ideą święta krajobrazu jest docenienie wartości dostępnych na co dzień przestrzeni przyrodniczych, rolniczych i miejskich. Takie otwarte krajobrazy są rezerwuarami różnorodności biologicznej, pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie, a także spełniają ważne funkcje środowiskowe, jak ochrona przeciwpowodziowa, napowietrzanie miast czy regulowanie temperatur.

20 października posadzony został kolejny sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych w ramach projektu „Owoce Pamięci”, realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ta inicjatywa miała na celu upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, który ze szczególną sympatią i troską odnosił się do tradycyjnego, polskiego rolnictwa. Tym razem sadzenie drzew odbyło się na terenie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chojnach, której patronem jest właśnie Św. Jan Paweł II.

W związku z realizacją uchwały nr 827/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, w dniach 6 września – 20 września 2021 r., projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego został poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. 1038 i 1243).

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji oraz formularzem konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, w celu składania uwag i wniosków.

W ramach konsultacji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego, uwagi i wnioski złożyły dwa podmioty. Przedmiotowe uwagi i wnioski nie zostały uwzględnione w wynikach konsultacji, z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych przez podmioty biorące udział w konsultacjach tj.:

  • złożenie uwag i wniosków przez podmiot do tego nieuprawniony (prywatny przedsiębiorca);
  • złożenie uwag i wniosków po terminie trwania konsultacji.

W związku z powyższym projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego na terenie województwa łódzkiego w brzmieniu niezmienionym zostanie przekazany do kolejnego etapu procedowania.

Każdy z pracowników parków krajobrazowych w województwie łódzkim, w Polsce i na świecie (często podobne albo bliźniacze formy ochrony) obchodzi każdego dnia "dzień krajobrazu" - to nasza praca, powszedniość ale i wielkie pasje rozwijane w wielu dziedzinach i specjalizacjach wiedzy. Krajobrazu całościowo i "ostatecznie" nie da się zdefiniować. Jednak poruszając się w określonych "ramach" wiedzy i nauki przyjmujemy definicje które pomagają nam w pracy codziennej, idąc tym myśleniem -zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową, sporządzoną we Florencji dnia 20 października 2000 r., przez Polskę ratyfikowaną 27 września 2004 roku, termin krajobraz "znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich"(Art. 1, definicje, lit. a). Analiza tego zapisu wskazuje, iż dwie główne składowe definicji to kultura (to co pochodzi od człowieka) i przyroda.

Krajobraz trudno zdefiniować - zajmują się tym nauki przyrodnicze, geograficzne, filozoficzne czy historyczne, nie wspominając o sztuce... Krajobrazem (w uproszczeniu) możemy okreslić "wszystko co nas otacza w danym miejscu i czasie". Czas zarówno dla nas (naszego życia) jak i krajobrazu ma pierwszorzędne znaczenie. W ciągu długiego czasu - na przestrzeni epok historycznych, człowiek odcisnął swe piętno na trwałe w krajobrazie. To "piętno" - to aktywność ludzka na polu materialnym i duchowym o charakterze przemyślanym i celowym - krajobraz kulturowy harmonijny, lub aktywność ludzka negatywnie przekształcająca otoczenie - krajobraz kulturowy dysharmonijny. W  krajobrazie naszych parków epoka prehistoryczna i starożytna jest zaznaczona w postaci licznych stanowisk archeologicznych (Ciebłowice - SpPK), grodów (Majkowice -  SPK), kurhanów (Przywóz - ZPK).

       20 października 2020 r. obchodzimy Dzień Krajobrazu. Data 20 października nie jest przypadkowa - to dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r. Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

W 2021 roku w tzw. cofce zbiornika Sulejowskiego w rejonie Sulejowa- Polanki,  na Murowańcu i ujścia Luciąży,  odnotowano masowy pojaw chronionej rośliny, paproci wodnej Salwinii pływającej (Salvinia natans). Paproć zajmuje powierzchnię kilku hektarów, w wolno płynącej bądź stagnującej wodzie. Miejscami gdzie jest falowanie  tworzy duże wyspy, a w zatokach zwarty kożuch. Salwinia pływająca (Salvinia natans) jest gatunkiem chronionym niezbyt często spotykanym w zbiornikach wodnych w centralnej Polsce. Główny areał jej występowania to południe i zachód Polski, a zajmowane siedlisko to starorzecza Odry i Wisły.

Uważny turysta który wybrał się na  wyprawę wzdłuż Pilicy pod miejscowością Przewóz trafia na las inny niż okoliczne; prześwietlony, z wiekowym drzewostanem sosnowym. Na ziemi leży mnóstwo szyszek - a rosnące tu sosny są wyjątkowo okazałe, niektóre mają ponad 250 cm obwodu, są powyginane, jeszcze inne mają kilka pni. W drzewostanie tym pod okapem starych sosen i w „gniazdach” rozwija się bujnie młode pokolenie drzewek sosnowych.

Anonsowany w poprzednim „newsie” Dzień Drzewa nie zadowolił się jednodniowymi obchodami. Wymknął się poza przestrzeń 24 godzin i dał znać o sobie w Nieborowie (dwukrotnie !) i Bełchowie.

„WIERSZYK WAKACYJNY”

Są już wakacje lody dla ochłody są akacje napewno mam racje.

W wakacjach też są dobre witaminki dla chłopczyka i dziewczynki.”

Takiej treści list znaleziono w butelce (0,2 l, 40 %) w rzece Rawce. Pisany ołówkiem, zdobiony optymistycznymi rysunkami, bez daty, autor nieznany, adresat - także. Na szczęście list został odnaleziony i odczytany.