Ochrona czynna Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „ Skarpa Jurajska” w Inowłodzu.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

  W ramach prowadzonych przez OTNPK działań ochrony czynnej, w ostatnich dniach przeprowadzono prace polegające na zachowaniu murawy kserotermicznej w obrębie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Skarpa Jurajska” w Inowłodzu.

Utworzony w roku 2001 uchwałą gminy Inowłódz zespół zajmuje pow. 0,82 ha i znajduje się w otulinie wewnętrznej Spalskiego Parku Krajobrazowego. Ochronie podlega zieleń łąkowa porastająca strome zbocze doliny Pilicy przy kościele św. Idziego. Ciepłolubną murawę porastają ciekawe zbiorowiska roślin, tj. szałwia łąkowa, szałwia okręgowa, driakiew żółtawa, goździcznik wycięty, lepnica wąskopłatkowa. Skarpę budują widoczne w postaci wychodni skalnych piaskowce żelaziste powstałe w okresie środkowej jury, około 165 mln lat temu. Działania ochronne polegają na odsłonięciu murawy, poprzez koszenie i usuwanie niepożądanych krzewów takich jak tarnina, dzika róża, oraz niezwykle ekspansywny w tym miejscu, inwazyjny jesion pensylwański.