Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Nieborów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Obszar wpisany do rejestru zabytków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - licząca 46 ha enklawa zwana „Nieborowskim Polem” – grunt jest własnością Województwa Łódzkiego.

Od północy graniczy z parkiem przypałacowym, z trzech pozostałych stron – z Lasami Państwowymi, objęta w 1998 r. ochroną jako zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Nieborów”.

Cel ochrony: „zachowanie walorów estetycznych naturalnego i kulturowego krajobrazu dawnego lapidarium z kompleksem rowów melioracyjnych i fragmentem wilgotnych łąk”.

Na terenie Zespołu od 1998 r. realizowano zadania z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych, m. in.:

 • utrzymanie fragmentu cennego krajobrazu mazowieckiego (ekstensywna uprawa rolna),
 • utrzymanie bioróżnorodności, wykaszanie łąk, powstrzymanie sukcesji leśnej,
 • ustanowienie zakazu wstępu i polowań, utworzenie ostoi zwierząt, m. in.: łosi, danieli, saren, jeleni, dzików, puszczyków, kaczek, czapli i łabędzi, oraz żerowisko bielika),
 • utrzymanie szuwarów i rozlewiska – ostoja ptaków wodno-błotnych, wodopój dla dzikich zwierząt, babrzysko dla dzików,
 • utrzymanie tradycyjnej pasieki,
 • czynna ochrona ptaków i nietoperzy (wywieszanie budek).

„Pole Nieborowskie” jest integralną częścią dawnego majątku, który wraz z zespołem pałacowo-ogrodowym oraz z polami uprawnymi, pastwiskami, łąkami, sadami, folwarkiem był skomplikowanym, niepodzielnym organizmem. Ma istotną wartość historyczną i krajobrazową, wypływającą z kompozycji przestrzennej oraz ciągłości funkcji. (…)

Wśród najistotniejszych działań dotyczących Pola Nieborowskiego jest:

 • ochrona Pola w jego historycznej formie, jako wolnej, niezabudowanej przestrzeni, o istotnych wartościach krajobrazowych,
 • zachowanie historycznie udokumentowanej, ciągłości tradycyjnego użytkowania tego obszaru (pola, pastwiska, łąki),
 • ochrona „widoku z zabytku” i „widoku na zabytek” jakim jest pałac Radziwiłłów oraz otaczający go ogród (…),
 • ochrona historycznej kompozycji i osi, która przynajmniej od XVIII wieku, była rozpięta między wsią Nieborów a Puszczą Bolimowską,
 • ochrona pradziejowego stanowiska archeologicznego.

Warto zwiedzić:

szlak turystyczny (żółty–pieszy, pomarańczowy–konny) prowadzący do rezerwatu Polna Siwica.