Przedmiot i zakres działania

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

Podstawowym celem Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego jest inspirowanie i podejmowanie działań mających na celu zachowanie, popularyzację i upowszechnianie wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych parków w warunkach zrównoważonego rozwoju oraz wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Do zakresu działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego należy w szczególności:

1) realizacja zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach prawa miejscowego tworzących parki, w tym nadzór nad występującymi na terenie parków chronionymi obiektami przyrodniczymi,

2) ralizacja zadań wynikających ze statutu jednostki,

3) organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,

4) współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostaki organizacyjnymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi,

5) realizacja zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa publicznego.