Skocz do treści

Konkurs fotograficzny " Piękno Spalskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie "

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <i>fot. Archiwum NPK</i> Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych ogłasza konkurs fotograficzny pod tytułem „Piękno Spalskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie”. Konkurs związany jest, z przypadającym na ten rok jubileuszem 20-lecia utworzenia Spalskiego Parku Krajobrazowego. To okazja by, miłośnicy przyrody mogli poprzez fotografie, uchwycić piękno naszego Parku, miejsca gdzie się uczą, mieszkają i spędzają wolny czas.

O konkursie

 1. CELE KONKURSU:
  1. Aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej w dziedzinie umiejętności korzystania z piękna przyrody i krajobrazu, bez ingerencji i uszczuplania jej zasobów.
  2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, zainteresowań przyrodniczych oraz poznawanie piękna Spalskiego Parku Krajobrazowego.
 2. UCZESTNICY KONKURSU:
  Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i ponadpodstawowych z terenów Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
 3. ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
 4. CZAS TRWANIA KONKURSU: od 20.06.2015r. do 31.10.2015r.
 5. TEMATYKA KONKURSU:
  Przedmiotem fotografii mogą być gatunki roślin, zwierząt, krajobrazy, zabytki kultury materialnej wykonane na terenie Spalskiego Parku Krajobrazowego w roku 2015.
 6. FORMA PRAC KONKURSOWYCH:
  Fotografie i karte zgłoszeniową należy przesłać w formie załączników do listu elektronicznego, w formacie JPG, rozdzielczości min 1200 x 1600 pikseli i w plikach nie przekraczających 2MB. Fotografie należy przesłać na adres e-mail: [javascript protected email address]
  . Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie trzy zdjęcia.

 1. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE:
  1. Do nadsyłanych fotografii prosimy dołączyć wypełnioną karte zgłoszeniową, która zawiera informację z imieniem i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania, adresem internetowym oraz tytuł fotografii, ewentualny komentarz do niej, miejsce wykonania, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
  2. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii które były publikowane i nagradzane w innych konkursach lub nie spełniają wymogów technicznych określonych w regulaminie.
  3. Oceniane będą prace wykonane osobiście przez uczestników, do których przysługują uczestnikom nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nienaruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
   Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany, opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne. Niedostosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z dyskwalifikacją takiej pracy.
  4. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
  5. Decyzje jury są ostateczne.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego nastąpi do 15.11.2015 r.
  7. Nagrody rzeczowe za trzy najlepsze prace zostaną rozesłane pocztą.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu na stronach internetowych organizatorów.
  9. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu.
  10. Wszystkie prace biorące udział w konkursie przekazywane są bez honorarium.
  11. W konkursie nie wezmą udziału prace z nieczytelnym opisem, brakiem załączonego formularza zgłoszenia lub niepełnymi danymi.
  12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
  13. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały zrobione osobiście.
  14. Prace składane do konkursu nie będą zwracane.
  15. Nadesłanie prac na konkurs przez uczestnika jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do prac i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
  16. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
  17. Do konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:
   naruszają prawo obowiązujące w Polsce, naruszają prawa i uczucia osób trzecich, zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy), zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym, zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy), nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych, naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.
 1. KRYTERIA OCENY:
  Ocenie podlegać będzie:
  - Oryginalność pomysłów, koncepcji,
  - Strona artystyczna pracy,
  - Zgodność z regulaminem konkursu.
 2. KAPITUŁA KONKURSU:
  Oceny prac dokona jury konkursu powołane przez organizatorów.

Jury wybierze najlepsze prace przyznając I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

Wszelkie informacje o konkursie można otrzymać pod adresem poczty elektronicznej: Oddział Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych: [javascript protected email address]

Łódzkie promuje