Skocz do treści

Ekosystemy wodno - torfowiskowe

Zespół Nadpilicznych PK   \   Sulejowski PK   \   Przyroda   \   Flora

Wody pokrywają około 12% powierzchni Parku, z czego największą powierzchnię zajmuje Zbiornik Sulejowski (1900 ha), mniejszy udział mają włączone do parku odcinki rzek: Pilicy, Czarnej Malenieckiej, Luciąży, Radońki i kilkunastu innych, mniejszych cieków oraz nieliczne stawy i starorzecza. Tereny torfowiskowo – bagienne są stosunkowo rzadkim składnikiem, występują głównie w dolinie rzeki Pilicy, bądź jej dopływów, obejmując starorzecza, oczka wodne, bagna, tereny podmokłe.

Wśród roślinności wodnej na uwagę zasługują: Nupharo-Nymphaeetum albae – malownicze zbiorowisko lilii wodnych i Ranunculo-Callitrichetum hamulatae- zbiorowisko z dominacją rzęśli hakowatej. Do cennych składników należy również zbiorowisko Cyperus fuscus-Limosella aquatica rozwijające się na namuliskach Pilicy i Zbiornika Sulejowskiego. Ważnymi składnikami wśród zespołów szuwarów turzycowych są: Caricetum appropinquatae – zbiorowisko o cechach subborealnych, rzadko występujące w Polsce Środkowej i Caricetum elatae – coraz rzadziej notowane w naszym regionie.

Z danych dotyczących częstotliwości występowania zespołów i zbiorowisk roślinnych zinwentaryzowanych na podmokłych siedliskach Parku oraz ich dynamiki wynika, że najbardziej zagrożonym typem roślinności na obszarze Sulejowskiego Parku Krajobrazowego są zespoły i zbiorowiska torfowiskowe. Dotyczy to zarówno torfowisk niskich i przejściowych z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, jak i torfowisk wysokich z klasy Oxycocco-Sphagnetea.

Roślinność wodna i szuwarowa na obszarze Parku jest mniej narażona na negatywne oddziaływanie człowieka m. in. ze względu na obecność Zbiornika Sulejowskiego.
Najcenniejsze obszary wodno – torfowiskowe w Sulejowskim Parku Krajobrazowym to:

  • Zespół starorzeczy w dolinie Pilicy – w dolinie Pilicy, na odcinku od Sulejowa do miejscowości Skotniki, znajduje się około 70 starorzeczy ze stale utrzymującym się lustrem wody oraz liczne starorzecza wypłycone, w których woda stagnuje tylko okresowo. W obiektach tych znalazło schronienie około 40 zespołów i zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami podmokłymi. Ze zbiornikami tymi związana jest roślinność wodna z klasy Potamogetonetea. Starorzecza są jedyną ostoją dla wielu gatunków wilgociolubnych i stanowią najcenniejszy składnik krajobrazu doliny rzeki Pilicy. Najciekawsze z nich (pod względem gatunkowym) zanotowano na odcinku od miejscowości Przewóz do Białej, w których zróżnicowaną roślinność wodną i szuwarową reprezentowały 33 zbiorowiska roślinne;
  • Torfowiska pomiędzy Stanisławowem i Justynowem – jest to rozległy zespół torfowisk leżący u podnóża skarpy doliny Pilicy. Cechuje je bogata, zróżnicowana szata roślinna. Do najbardziej interesujących należą zespół przygiełki białej Rhynchosporetum albae i trzcinnika wyprostowanego Calamagrostietum neglectae. Występują tutaj również: zespół turzycy nitkowatej Caricetum lasiocarpae, kwaśna młaka niskoturzycowa Carici-Agrostietum caninae, mszar wysokotorfowiskowy Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi oraz mszar z wełnianką wąskolistną Eriophoro angustifolii-Sphagnetum recurvi;
  • Dolina rzeki Czarnej Malenieckiej – rzeka ta jest prawobrzeżnym dopływem Pilicy. Jej koryto charakteryzuje duża różnorodność form morfologicznych. Występują tutaj liczne meandry, które z czasem odcinają się od cieku tworząc starorzecza. Malowniczą oprawą doliny jest szata roślinna. Prawie na całej długości koryto rzeki otoczone jest pasem zarośli łęgowych, występuje tutaj również roślinność łąkowa i torfowiskowa. Stwierdzono występowanie kilku ciekawych gatunków, m.in.: przywrotnika prawie nagiego (Alchemilla glabra), manny (Glyceria declinata) i starca bagiennego (Senecio paludosus).
Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje