Posiedzenie Rady ZPKWŁ

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W dniu 9 lutego 2018 r., w otulonej drzewostanem Lasu Łagiewnickiego siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego (Rada ZPKWŁ).

Działająca przy dyrektorze zespołu parków Rada jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody, a jej członkowie powoływani są przez zarząd województwa. W Radzie ZPKWŁ zasiadają przedstawiciele nauki, właściwych jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego, organizacji gospodarczych i ekologicznych oraz osoby związane z praktyczną działalnością na rzecz parków krajobrazowych.

Posiedzeniu Rady ZPKWŁ przewodniczył Prof. dr hab. Józef K. Kurowski. Sprawozdanie z działalności ZPKWŁ za ubiegły rok oraz program pracy na rok 2018 przedstawił Dyrektor ZPKWŁ – Hieronim Andrzejewski. W merytorycznym sprawozdaniu znalazły się szczegółowe informacje m.in. z podjętych działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji ekologicznej, turystyki i promocji oraz współpracy z jednostkami zewnętrznymi. Sprawozdanie zostało przyjęte przez członków Rady ZPKWŁ poprzez stosowną uchwałę.

Bardzo interesującym elementem związanym z posiedzeniem Rady ZPKWŁ było wystąpienie Tadeusza Kurzaca prezentujące wyniki badań przeprowadzonych przez zespół entomologów Stefana Sobczaka w latach 2002-2016. Przedmiotem prac badawczych były motyle Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Owocem badań było wykazanie 983 gatunków z 59 rodzin, w tym 45 gatunków nowych dla woj. łódzkiego i aż 178 dla woj. świętokrzyskiego. Stwierdzono także 19 gatunków wpisanych na „Czerwoną listę zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” w tym, tak atrakcyjne gatunki, jak: paź żeglarz, pokłonnik osinowiec, mieniak strużnik i postojak wiesiołkowiec. Prezentację uzupełniły piękne zdjęcia autorstwa współpracującego z badaczami Jacka Nowaka.

tekst: Adam Świć