Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w 2023 roku

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Polityka prywatności.

W minionym miesiącu zakończyły się prace z zakresu czynnej ochrony przyrody prowadzone na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Od lipca do października tego roku udało się wykosić łąki na terenie 3 użytków ekologicznych: Międzyrzecze Bzury i Łagiewniczanki, Opadówka i Łąki na Modrzewiu oraz na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Górna Mrożyca. Łącznie około 8 ha w większości łąk wilgotnych i podmokłych.

Zadania te realizowane były przy współpracy z Leśnictwem Miejskim w Łodzi oraz Nadleśnictwem Brzeziny, będących zarządzającymi ww. obszarami. Warto wspomnieć, że prowadzone prace są kontynuacją działań realizowanych w ramach prowadzonego przez UNEP/GRID-Warszawa programu Re:Generacja, będacego odpowiedzią na ogłoszoną przez ONZ Dekadę Odtwarzania Ekosystemów.

 W roku 2021 i 2022 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, w ramach powyższego programu zgłosił do realizacji na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich: odkrzaczenie, usuwanie gatunków obcych inwazyjnych, utrzymanie zbiorników wodnych, założenie łąki kwietnej wraz z hotelami dla zapylaczy. Wykaszanie obszarów łąkowych, zagrożonych sukcesją wtórną, w tym zarastaniem przez obce gatunki inwazyjne było zadaniem realizowanym z powodzeniem w tym roku.