Skocz do treści

Wakacyjny obóz chemików z Uniwersytetu Łódzkiego w Przedborskim PK.

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

 <i>fot. D. Sommerfeld</i>

Już po raz czwarty zorganizowano obóz naukowy Studenckiego Koła Naukowego Chemików Uniwersytetu Łódzkiego na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Poprzednie obozy odbyły się w latach 2003, 2008 i 2010 r. W tym roku obóz gościł w budynkach Zespołu Przedszkolno - Szkolnego i Gimnazjum w Dobromierzu. Oprócz prac badawczych, polegajacych na realizacji niżej podanego planu, uczestnicy obozu zorganizowali prezentację doświadczeń chemicznych dla młodzieży i mieszkańców Dobromierza. Pokaz obfitował w reakcje chemiczne, które miały bardzo dynamiczny charakter lub były atrakcyjne wizualnie. Najbardziej zaintersowane osoby spośród widowni miały okazję przeprowadzić doświadczenia somodzielnie.

Plan badawczy obozu naukowego SKN Chemików Uniwersytetu Łódzkiego. Przedborski PK, Góry Mokre 11 – 23 sierpień 2014r.
dr Paweł Urbaniak

Badania prowadzone na obozie są kontynuacją prac prowadzonych w lipcu 2003 roku, lipcu 2008 oraz lipcu 2009 roku przez SKN Chemików UŁ na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Są one ustawione pod kątem badania rzeki Czarnej Włoszczowskiej i jej dopływów. Rzeka ta charakteryzuje się dużą zawartością kwasów humusowych. Kwasy humusowe są rezultatem wtórnego metabolizmu – przemian związków organicznych w szczątkach roślinnych i zwierzęcych – prowadzącego do powstania związków wielkocząsteczkowych o charakterze kwasowym. Związki te mają dużą zdolność do wiązania metali ciężkich takich jak żelazo, ołów, kadm, rtęć, miedź, czy cynk, co przyczynia się do zwiększania w wodzie stężeń wymienionych metali. Kwasy te adsorbują wiele substancji organicznych takich jak np. pestycydy, a także dodatkowo powodują wzrost rozpuszczalności innych substancji organicznych. Biorąc pod uwagę wyjątkową odporność związków humusowych na utlenianie i długotrwały okres biodegradacji, należy stwierdzić, iż wody zawierające dużą ich ilość szczególnie są narażone na zanieczyszczenie, a tym samym wymagają szczególnej ochrony nie tylko ze względu na walory przyrodnicze.

W trakcie wcześniejszych trzech obozów naukowych stwierdzono, że wyniki analiz cieków wodnych PPK generalnie klasyfikują je jako wody słabej jakości (np. w 2003 roku, według obowiązujących w 2003 norm, na pograniczu III klasy i NON (wody pozaklasowej)). Decydowały o tym: niskie pH, wysokie zawartości jonów azotanowych(III) (azotynowych), wysoka utlenialność oraz w wielu wodach wysokie stężenia fosforanów. W Potoku Borowa dodatkowo odnotowano podwyższoną zawartość jonów azotanowych(V). Potwierdzono, że badane wody są bogate w związki humusowe o czym świadczą m.in. odczyn wody, kwasowość, zasadowość, zawartość żelaza i utlenialność. Analizowane wody stawów Bolesław i Piskorzeniec wykazywały daleko posuniętą eutrofizację, natomiast bezimienny zbiornik w pobliżu m. Nowiny był bardzo zagrożony ze względu na jego małe rozmiary, wysoką temperaturę wody oraz nieoficjalne wykorzystanie w celach rekreacyjnych. Dlatego jest bardzo celowe wykonanie ponownych badań w celu określenia stopnia antropopresji na badane wody.

Zgodnie z założeniem badawczym proponujemy ustawienie następujących profili pomiarowych ( podano oznaczenia i ogólny opis ):

C1 – potok Borowa, w pobliżu gaj. Dziecin;
B2 – staw Bolesław, grobla oddzielająca stawy Bolesław i Piskorzeniec
P3 - rezerwat Piskorzeniec przy przepuście
CP4 – rz. Czarna Pilczycka przepust pod CMK
CP5 - rz. Czarna Pilczycka, most droga Góry Mokre – Zaostrów
CP6 - rz. Czarna Pilczycka, most m. Żeleżnica
CA7 - rz. Czarna Antonielowska, most na trasie Oleszno-Słupia
NC8 - rz. Nowa Czarna, most na trasie Oleszno-Słupia
B9 - bezimienny dopływ Czarnej Włoszczowskiej pod CMK
CA10 - rz. Czarna Antonielowska, pomiędzy połączeniem z Nową Czarną a połączeniem z Czarną Pilczycką
CW11 - rz. Czarna Włoszczowska m. Zamoście
R12 – rz. Rybnica, os. Błota
CW13 - rz. Czarna Włoszczowska os. Lasek
CW14 - rz. Czarna Włoszczowska przed m. Pilczyca
CW15 - rz. Czarna Włoszczowska m. Ciemiętniki – punkt monitoringowy WIOSiu w Kielcach
M17 – bezimienny ciek poniżej m. Mrowina
S18 – rz. Struga, most trasa Przedbórz-Włoszczowa
S19 – rz. Struga, mostek przy stanicy harcerskiej Biały Brzeg
B20 – rz. Biała, most na trasie Oleszno-Kluczewsko w m. Rudka
N21 – Nowiny, bezimienny śródleśny zbiornik ppoż
S22 – rz. Struga, pobliże ujścia rz. Pilicy
S24 – rz. Stuga, pod mostem na trasie Wilki – Czermno

Oznaczenia poszczególnych profili pomiarowych są zgodne ze stosowanymi we wcześniejszych badaniach. Ilość oraz rozmieszczenie podanych punktów mogą ulec zmianie i zostać dostosowane do potrzeb wynikających z wyników badań.

W celu określenia stopnia antropopresji oraz zbadania wpływu kwasów humusowych na jakość wody w rzekach parku, proponujemy wykonywanie następujących oznaczeń: temperatura, barwa, zapach, przewodność, odczyn-pH, kwasowość, zasadowość, stężenie jonów amonowych, azotanowych(III), azotanowych(V), fosforanowych(V), wapnia, magnezu, twardość, utlenialność oraz zawartość w wodzie tlenu. Wszystkie zaproponowane oznaczenia będą wykonane zgodnie z wymogami Polskiej Normy. Ich wykonanie pozwoli na:

-porównanie wyników badań z pracami wykonanymi na poprzednim obozie, co pozwoli na określenie stopnia antropopresji;
-ocenę jakości wody zgodnie ze stosowanymi klasyfikacjami;
-dokładniejsze zbadanie zagrożeń dla stanu jakości wód parku poprzez bardziej szczegółowe określenie ewentualnych punktów zrzutu zanieczyszczeń;
-bardziej szczegółowe poznanie chemizmu wód naturalnych o dużej zawartości kwasów humusowych;

W założonym planie badawczym weźmie udział:

- 2 pracowników naukowych Wydziału Chemii UŁ;
- 11 studentów Wydziału Chemii UŁ;

Kierownikiem obozu będzie Kinga Kaczmarska, studentka I roku analityki chemicznej studiów magisterskich, przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Chemików UŁ. Sprawami naukowo-badawczymi będą kierować: mgr Aneta Wróblewska oraz mgr Mariola Brycht. Wyniki obozu zostaną przedstawione w formie pisemnego sprawozdania przekazanego zainteresowanym stronom najpóźniej do końca listopada 2014 roku.

 <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i> <i>fot. D. Sommerfeld</i>
Łódzkie promuje