Skocz do treści

Użytki ekologiczne

Zespół Nadpilicznych PK   \   Przedborski PK   \   Przyroda   \   Formy Ochrony Przyrody

„Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, , płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.( art. 42. 1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się 56 użytków ekologicznych. Są to kompleksy bagien i torfowisk śródleśnych. Istniejące użytki ekologiczne to w zdecydowanej większości wyłączone z produkcji leśnej mokradła, bagna i torfowiska śródleśne Lasów Państwowych. Są to tereny trudne do prowadzenia racjonalnej gospodarki leśnej, a z drugiej strony bardzo cenne z przyrodniczego punktu widzenia.

Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje