Skocz do treści

Rajd rowerowy

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Rajd rowerowy

Regulamin przyrodniczo-turystycznego, amatorskiego rajdu rowerowego „Szlakiem Królewskich Łowów”. Przedborski Park Krajobrazowy 2013.

I. Informacje ogólne

1. Organizatorzy:

a) Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego Oddział Terenowy Nadpilicznych Parków Krajobrazowych siedziba w Przedborzu, tel. 447812757, e-mail:[javascript protected email address]

2. Data, miejsce i trasa

b) 11 października 2013 (piątek)

c) start i meta: siedziba Przedborskiego Parku Krajobrazowego, ul. Krakowska 28, 97-570 Przedbórz

d) trasa rajdu: teren Przedborskiego Parku Krajobrazowego (Pratkowice, Krzętów, Łapczyna Wola, Zalesie, Żeleźnica, „Dojo” Stara Wieś, Józefów, Gaj, Jabłonna)

e) Długość trasy ok.50 km po drogach utwardzonych i gruntowych.

3. Cele rajdu:

a) popularyzowanie turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na rowerach,

b) poznanie i popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, historycznych i kulturowych obszaru PPK,

c) doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą,

d) popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz zachowań proekologicznych,

e) popularyzacja zasad bezpieczeństwa podczas wycieczek rowerowych.

II. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami rajdu mogą być zorganizowane szkolne grupy szkolne w wieku 13 lat i wiecej z opiekunami.
 2. Uczestnikami rajdu mogą być również osoby pełnoletnie.
 3. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

a) przestrzegania regulaminu rajdu oraz podporządkowania się decyzjom organizatorów rajdu,

b) posiadania karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją

posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach,

c) posiadania sprawnego technicznie roweru,

d) korzystania z dróg publicznych na zasadach określonych w kodeksie drogowym,

 1. Uczestnicy rajdu są zobowiązani do posiadania indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wykluczeniem uczestnika z Rajdu.
 3. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
 4. Zgłaszanie zamiaru uczestnictwa – do Oddziału Terenowego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - telefonicznie 44 7812757 lub pocztą elektroniczną [javascript protected email address]
  -najpóźniej do 07. 10. 2013 r. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zgłoszenie uczestnictwa na starcie Rajdu.

III. Przebieg rajdu
1. Powitanie uczestników i start rajdu o godz. 930 na placu biura PPK w Przedborzu. (plan rajdu, zasady uczestnictwa w rajdzie, struktura organizacyjna Zespołu Łódzkich Parków Krajobrazowych)
2. Przystanek 1: przejazd do miejscowości Pratkowice przez Łączkowice - (charakterystyka Przedborskiego Parku Krajobrazowego, zabytki archeologiczne rejonu Pratkowic)
3. Przystanek 2: Krzętów most (Pilica – charakterystyka rzeki, turystyczny szlak wodny, historia wykorzystania rzeki w spławie drewna, krótka prezentacja Sulejowskiego i Spalskiego PK)
4. Przystanek 3: Łapczyna Wola – ruiny Zboru Ariańskiego (historia arian w rejonie świętokrzyskim)
5. Przystanek 4: Boża Wola (Pasmo Przedborsko - Małogoskie – charakterystyka)
6. Przystanek 5: Żeleźnica – (pomnik upamiętniający wypadek Króla Kazimierza Wielkiego w 1370 r. (królewskie łowy na Ziemi Przedborskiej)
7. Przystanek 6: Stara Wieś „Dojo” – (zwiedzanie ośrodka Wschodnich Sztuk Walki i prezentacja ścieżki edukacyjnej „Osobliwości Góry Kozłowej”).
8. Przystanek 7: Gaj – (formy ochrony przyrody na terenie PPK)
9. Biuro PPK w Przedborzu - zakończenie rajdu (podsumowanie rajdu, konkurs z nagrodami).

Rajd ma charakter rekreacyjny i nie jest w żadnym rozumieniu imprezą sportową.

Informacje dodatkowe

 1. Rajd odbywać się będzie przy nie ograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, znać i stosować zasady ruchu drogowego.
 2. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania porządku (nieśmiecenia) i poszanowania przyrody.
 4. Przewidziano obsługę przewodnicką podczas rajdu.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu i zasad należy do wyłącznej kompetencji organizatorów.
fot. Archiwum ZPKWŁ
Łódzkie promuje