Skocz do treści

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego

Zespół Nadpilicznych PK   \   Aktualności

Informujemy, że na podstawie art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, poz. 645) oraz 4 Załącznika do Uchwały Nr LIX/1613/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w obszarach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Zarząd Województwa Łódzkiego skierowaał do konsultacji projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie 21 dni od daty publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 4 marca 2014 roku włącznie.

Tekst projektu uchwały, załączniki, formularz konsultacji do pobrania TUTAJ

Łódzkie promuje