Skocz do treści

Badania fauny dorzecza środkowej Pilicy, prowadzone od lat przez zoologów z uniwersytetu łódzkiego dostarczają licznych informacji na temat niemal wszystkich grup zwierząt. W grupie bezkręgowców najlepiej poznane są owady. Wśród owadów wodnych skoczogonków i widelnic stwierdzono 5 gatunków górskich. Z rezerwatu Niebieskie Źródła opisano 12 gatunków ważek i 34 gatunki chrząszczy wodnych. Najliczniejszą grupą zwierząt nad środkowa Pilicą stanowia owady lądowe. "Świat owadów należy do najbardziej różnorodnych składników fauny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, pełen licznych osobliwości i interesujących elementów zoogeograficznych, świdczy o oryginalnym i swoistym charakterze przyrody nadpilickiej" (Soszyński, Śliwiński 1993/94), DO najcennejszych pod względem entomologicznym obiektów należą okolice Sulejowa i uroczysko leśne Lubiaszów. Na murawie kserotermicznej pomiędzy Sulejowem a Podklasztorzem oraz w projektowanym rezerwacie Prucheńsko stwierdzono bogatą faunę motyli, w tym gatunki chronione. "Jednak najbardziej osobliwą, puszczańską faunę posiada rezerwat Lubiaszów, [...] gdzie wykazano większość gatunków stwierdzonych w Puszczy Pilickiej, w tym około 20 rzadkich, w większości próchnożernych gatunków, [...] których najbliższe znajdują sie w Górach Świętokrzyskich"(op.cit.).

Bogactwo świata motyli w dorzeczu środkowej Pilicy wyraża liczba około 1000 gatunków dotychczas stwierdzonych. Na liście owadów chronionych Sulejowskiego Parku Krajobrazowego znajduje się: żagnica zielona, tęczniki - liczne gatunki, 8 gatunków biegaczy, pachnica dębowa, mieniak strużnik i tęczowy, paź królowej, paź żeglarz, modraszki; telejus i nausitous oraz liczne gatunki trzmieli.

W wodach na terenie Parku występuje 35 gatunków ryb i smoczkoustych (minóg ukraiński), w tym gatunki charakterystyczne dla wyżynnej rzeki: świnka i kleń. W Pilicy, a zwłaszcza w Zbiorniku Sulejowskim, wystepuje wiele pospolitych gatunków ryb - leszcz, płoć, szczupak, krąp, okoń, sandacz, rzadziej odławiane są: brzana, węgorz, lin i koza złotawa - gatunek chroniony (Penczak 1989).

Płazy są licznie reprezentowane w SPK - 12 gatunków. Do najczęściej spotykanych zaliczamy żabę moczarową i kumaka nizinnego. Grupe gatunków chronionych, poza kumakiem, tworzą: grzebiuszka ziemna, ropucha paskówka, rzekotka drzewna oraz traszki.

W granicach Parku spotykamy 5 gatunków gadów, z których tylko jaszczurka zwinka wystepuje pospolicie. Pozostałe, tj. jaszczurka żyworódka, padalec, zaskroniec i żmija zygzakowata, wystepują rzadziej. Gady te znajdują się na liście gatunków chronionych.

Na terenie SPK stwierdzono dotychczas 196 gatunków ptaków, wśród nich 146 gatunków lęgowych. Lasy nadpilickie zalicza się do najbogatszych sotoi ptaków leśnych w Polsce; gniazduje w nich 87 gatunków, m.in. cietrzew, jarząbek, bocian czarny, muchłówki: białoszyja i mała, gołąb siniak oraz orzechówka (Markowski 1982, 1993/94). Najcenniejszą ostoję ornitologiczną stanowi dolina Pilicy na odcinku od Przedborza do Sulejowa oraz cofka Zbiornika Sulejowskiego wraz z ujściowym odcinkiem Luciąży. Wystepuje tu bogata awifauna wodno-błotna, reprezentowana m.in. przez gatunki rzadko już spotykane w Polsce Środkowej: rybitwę białoczelną, sieweczkę rzeczną, bąka, kropiatkę, perkozy, mewę pospolitą, zimorodka i remiza. Według badań Sosnowskiego (1991), na opisywanym obszarze gniazduja następujące ptaki drapieżne: myszołów zwyczajny, jastrząb, trzmielojad, kobuz, pustułka, krogulec i błotniak stawowy. Puszcza Pilicka w niedawnej przeszłości była miejscem występowania sokoła wędrownego i kani czarnej. Sporadycznie obserwuje się pojedyńcze koczujące osobniki błotniaka zbożowego, orlika krzykliwego, a nawet orlika bielika. Na poszerzonej ostatnio liście gatunków ptaków chronionych w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego znajdują się m.in. perkozy, brodzące - wszystkie gatunki z wyłączeniem czapli siwej, blaszkodziobe - wszystkie gatunki z wyjątkiem 3 pospolitych gatunków kaczek i również 3 pospolitych gatunków gęsi, jastrzębie - wszystkie gatunki, sokoły - wszystkie gatunki, głuszec, cietrzew, kukułka, sowy - wszystkie gatunki, jerzyk, dzięcioły - wszystkie gatunki, z rzędu wróblowatych - wszystkie gatunki, przy czym sroka, wrona i gawron tylko od 15 marca do 30 czerwca.

Na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego wystepuje około 40 gatunków ssaków. Ich liczba może być powiększona w wynku nowych baddań nietoperzy, rzędu reprezentowanego dotychczas przez trzy gatunki: nocka dużego, gacka szarego i mroczka późnego (Markowski 1993/94). Przed pięćdziesieciu laty w Polsce pojawił się po raz pierwszy, pochodzący z Dalekiego Wschodu, pies szopowy, czyli junat, inaczej jenot. Miało to miesce w 1956 roku na terenie Nadleśnictwa Meszcze koło Piotrkowa. Obecnie junat, poszerzajacy areał swego geograficznego występowania introdukcji w europejskiej częsci Rosji, dotarł aż do Francji. Lis, inny ssak drapieżny, jest niezbyt pospolitym gatunkiem w garnicach PArku. Jego liczebność szacuje sie na około sto osobników. W Puszczy Pilickiej sporadycznie pojawia się wilk, gatunek chroniony w kraju poza trzema byłymi województwami(krośnieńskim, przemyskim i suwalskim), natomiast częstym gosciem jest łoś, zatrzymujący się dłużej w większych kompleksach nadpilickich lasów, także w Parku. W Sulejowskim Parku Krajobrazowym wystepuje 16 gatunków gryzoni. Najwiekszym z nich jest bóbr, reintrodukowany przed dwudziestu laty w południowej części Parku. W Puszczy Pilickiej istnieją ostoje zwierzyny łownej: zającqa, sarny, jelenia, daniela, dzika i innych.W grupie ssaków chronionych, wystepujących na obszarze SPK znajduje się:m jeż wschodni, kret, ryjkowate - wszystkie gatunki, nietoperze - wszystkie gatunki, wiewiórka, bóbr europejski, wydra, gronostaj i łasica.

Nadpiliczne Parki Krajobrazowe
Przedborski Park Krajobrazowy Sulejowski Park Krajobrazowy Spalski Park Krajobrazowy

Znajdź nas
Łódzkie promuje