Skocz do treści

Zajęcia edukacyjne (regulamin, karty zgłoszeń)

Zespół Nadpilicznych PK   \   Edukacja

Pracownicy OT NPK pomagają w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez przewodnictwo po terenie Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, prelekcje, prowadzenie zajęć w terenie po reprezentatywnych miejscach.
Chętnie opowiadamy o najciekawszych obiektach przyrodniczych, pokazujemy miejsca unikatowe i prowadzimy zajęcia ekologiczne.

 <i>fot. M. Sobański</i> <i>fot. M. Sobański</i> <i>fot. M. Sobański</i> <i>fot. D. Bień</i>

W siedzibie Dyrekcji OT NPK w Moszczenicy ul. Piotrkowska 106 dostępne są także zajęcia stacjonarne dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia – od przedszkoli aż po uczelnie wyższe. Prowadzone są w atrakcyjnej formie prelekcji , wyjaśniają zjawiska zachodzące w środowisku oraz problematykę funkcjonowania człowieka w aspekcie ochrony przyrody i krajobrazu:

 • Rola szczególnych form ochrony przyrody, w zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów chronionych.
 • Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.
 • Znaczenie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w zachowaniu ciągłości istnienia gatunków i różnorodności przyrodniczej terenów szczególnie chronionych.
 • Ogólna charakterystyka lasów dawnej Puszczy Pilickiej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów szczególnie chronionych.
 • Znaczenie lasów i zadrzewień śródpolnych w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego.
 • Wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska przyrodniczego na terenach szczególnie chronionych.
 • Zagrożenia środowiska przyrodniczego.
 • Fauna i flora Parków Krajobrazowych.
 • Las - jako ekosystem
 • Obcowanie z przyrodą na spacerze i wycieczkach.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem zajęć edukacyjnych w Oddziale Terenowym Nadpilicznych Parków Krajobrazowych.

Załączamy również kartę zgłoszeniową do zajęć edukacyjnych.

Łódzkie promuje